Vidaus tvarkos taisyklės

1.  Mokytojo teisės, pareigos ir atsakomybė
1.1.Mokytojas turi teisę:
1.1.1.      siūlyti savo individualias programas;pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;
1.1.2.      ne mažiau kaip dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
1.1.3.      būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir gauti ją atitinkantį atlyginimą;
1.1.4.      dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psicholigiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
1.1.5.      dalyvauti mokyklos savivaldoje;
1.1.6.      gauti kasmetines pailgintas (darbo dienų) atostogas;
1.2.Mokytojas privalo:
1.2.1.      Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
1.2.2.      Ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;
1.2.3.      Laikytis teisės norminių aktų patvirtintų Mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų;
1.2.4.      tobulinti savo kvalifikaciją;
1.2.5.      suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;
1.2.6.      nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;
1.2.7.      nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus bei bendradarbiuti su jais gerinant jų socialumo pasiekimus.;
1.2.8.      mokytojas turi dalyvauti mokyklos bei miesto pedagogų metodiniame darbe, pedagogų tarybos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose.
1.2.9.      Dalyvauti nepamokinėje veikloje, padedančioje tenkinti moksleivių saviraiškos bei saviugdos poreikius, plėtoti jų kultūrinius interesus;
1.2.10.  Dalyvauti pasiemimų patikrinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose.
2.      Klasės auklėtojų, kuratorių teisės, pareigos ir atsakomybė:
2.1.Klasės auklėtojo, kuratoriaus teisės:
2.1.1.      Skatinti auklėtinius dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
2.1.2.      Organizuoti auklėtinių išvykas už mokyklos ribų;
2.1.3.      Kontroliuoti auklėtinių pareigų vykdymą, padėti spręsti jų teisines problemas;
2.2.Klasės auklėtojo pareigos:
2.2.1.      Supažindinti mokinius bei tėvus su mokyklos tikslais ir uždaviniais, veiklos kryptimis ir mokinio elgesio, vidaus tvarkos taisyklėmis;
2.2.2.      Tvarkyti klasės dokumentaciją, moksleivių asmens bylas;
2.2.3.      Popamokinę veiklą su klase fiksuoti klasės dienyne;
2.2.4.      Specialiųjų poreikių mokinius integruoti į klasės bendruomenę;
2.2.5.      Ugdyti auklėtinių dorovines bei pilietines nuostatas;
2.2.6.      Klasės auklėtojas (kuratorius) turi būti geras vadybininkas ir atlikti jam svarbius vaidmenis:

 • būti tarpininku, koordinatoriumi (derinti tėvų, mokytojų, vadovybės tarpusavio reikalavimus, požiūrius į ugdytinio mokymąsi, elgesio reikalavimus, sprendžia esmines ugdytinių būties problemas);
 • būti informacijos koordinatoriumi (koordinuoti ugdymo veiklą, inicijuojant bendradarbiavimą, siekiant bendrų mokyklos bendruomenės tikslų);
 • būti konfliktų sprendėju ir derybų vadovu;
 • būti klasės išteklių skirstytoju.

2.3.Klasės auklėtojo (kuratoriaus) atsakomybė
2.3.1.      Klasės auklėtojas atsako už savalaikį klasės dokumentacijos, moksleivių bylų tvarkymą.;
2.3.2.      Klasės auklėtojas atsako už mokinio saugumą išvykos ar jo organizuoto renginio metu;
2.3.3.      Auklėtojas atsako už savo teisių ir pareigų viršijimą.
3.      Mokinių teisės ir pareigos
3.1.Mokinių teisės :
3.1.1.      Gauti nemokamą mokymą visų dalykų, numatytų ugdymo plane;
3.1.2.      Mokytis pagal savo sugebėjimus ir poreikius bei gauti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį išsilavinimą;
3.1.3.      Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
3.1.4.      Gauti geros kokybės švietimą;
3.1.5.      Pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;
3.1.6.      Gauti socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
3.1.7.      Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasisškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
3.1.8.      Nustatytu laiku rinktis profilį, pakraipą, mokymosi programos lygį ir dalykus, kuriuos siūlo gimnazija;
3.1.9.      Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, internetu, sporto ir aktų sale, kabinetais;
3.1.10.  Dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
3.1.11.  Burtis į jaunimo ir vaikų organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
3.1.12.  Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
3.1.13.  Sukakus 16 metų, savarankiškai apsispręsti dėl tikybos mokymosi;
3.1.14.  Eksternu laikyti bet kurios bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklos klasės (kurso) egzaminus.
3.2.Moksleivių pareigos:
3.2.1.      Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, lankyti gimnaziją, laikytis moksleivių elgesio ir vidaus darbo tvarkos taisyklių;
3.2.2.      Gerbti valstybinę, gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
3.2.3.      Dalyvauti mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose;
3.2.4.      Sąžiningai atlikti patikėtas užduotis;
3.2.5.      Apsirūpinti mokymo priemonėmis;
3.2.6.      Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius ;
3.2.7.      Laiku pasitikrinti sveikatą ir laiku pateikti gimnazijai apie tai reikiamą informaciją;
3.2.8.      Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki metų.
4.      Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės:
4.1.      Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę nemokamai gauti informaciją apie veikiančias švietimo programas ir mokymo formas;
4.2.      Dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo tiekėją;
4.3.     Gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;
4.4.     Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
4.5.     Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:
4.6.     Sudaryti vaukui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos, išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;
4.7.     Bendradarbiauti su mokyklos vadovu, mokytojais, specialistais, teikiančiais socialinę, pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiantvaiko ugdymosi klausimus;
4.8.    Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;
4.9.    Užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą.
5.      SAVIVALDA

Gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, mokytojų taryba, tėvų komitetas, metodinė taryba, mokinių taryba, metodikos grupės.
5.1.Gimnazijos taryba (toliau taryba). Aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis jungianti moksleivių , tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos uždaviniams spręsti.
5.1.1.      Tarybos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorė.
5.1.2.      Tarybą sudaro narių. Tėvus į gimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių susirinkimas (po narius).
5.1.3.      Į tarybą renkami I-IV klasių mokiniai.
5.1.4.      Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami iš tarybos narių atviru balsavimu balsų dauguma, rinkimai teisėti, jei dalyvauja / tarybos narių. Pirmini kas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius tvarko tarybos dokumentaciją. Tarybos kadencija – treji metai.
5.1.5.      Gimnazijos direktorius negali būti gimnazijos tarybos pirmininku.
5.1.6.      Tarybos posėdžiai organizuojami mokykloje per du mėnesius vieną kartą. Tarybos posėdžiai gali būti rengiami esant reikalui Posėdį kviečia pirmininkas savo iniciatyva arba tarybos nutarimu. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau / jos narių. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu arba balsų dauguma. Slaptas balsavimas vykdomas jeigu to reikalauja bent du posėdžio dalyviai.
5.1.7.      Tarybos posėdyje gali dalyvauti kviestiniai asmenys (administracijos, tėvų komiteto, metodinės tarybos, mokinių tarybos atstovai, klasių auklėtojai, mokiniai).
5.1.8.      Gimnazijos taryba svarsto dalykų mokymo programų vykdymą, ugdymo turinio įgyvendinimą ir pedagoginio proceso organizavimą gimnazijoje. Aprobuoja mokymo planą ir tvarkaraštį. Dalyvauja parenkant mokymo profilius. Taryba svarsto neformaliojo švietimo veiklą gimnazijoje, aprobuoja gimnazijos nuostatus, vidaus darbo taisykles. Taryba kontroliuoja mokyklos ūkinę – finansinę veiklą, ieško rėmėjų. Gimnazijos taryba teikia siūlymus dėl mokyklos vadovo atestacijos. Taryba aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, teikia siūlymus gimnazijos direktorei, priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus. Gimnazijos taryba sprendžia moksleivių šalinimo iš gimnazijos kausimus mokytojų tarybos teikimu. Taryba svarsto mokytojus, pažeidusius gimnazijos nuostatus ir vidaus taisykles bei mokytojų etiką, taryba taip pat sprendžia kitus svarbius gimnazijos veiklos klausimus.
5.1.9.      Gimnazijos tarybos nariai kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.
5.2.     Gimnazijos tėvų komitetas – tai tėvų grupė, kuri geba gimnazijoje atstovauti savo vaikų interesams.
5.2.1.      Tėvus į gimnazijos tėvų komitetą renka klasių tėvų susirinkimai po vieną tėvą iš klasės tėvų.
5.2.2.      Gimnazijos tėvų komitetą sudaro tiek tėvų, kiek gimnazijoje yra klasių komplektų.
5.2.3.      Tėvų komiteto pirmininkas renkamas iš tėvų komiteto narių atviru balsavimu balsų dauguma. Rinkimai teisėti, jeigu dalyvauja / tarybos narių . Pirmininkas atstovauja tėvų komitetui ir vadovauja jo veiklai, taip pat tvarko tėvų komiteto dokumentaciją.
5.2.4.      Tėvų komitetas papildomas prasidėjus mokslo metams. Išvykus iš tėvų komiteto nariams arba pasikeitus gimnazijoje klasių komplektams.
5.2.5.      Gimnazijos tėvų komiteto funkcijos.

 • Gauti informaciją apie švietimo programas, mokymo formas.
 • Dalyvauti parenkant mokymo profilius.
 • Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
 • Naudotis specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.
 • Bendradarbiauti su gimnazijos direktore, mokytojais, kitais specialistais, sprendžiant vaikų ugdymosi klausimus ir sveikatos priežiūrą.
 • Reguliariai informuoti gimnazijos tėvus apie svarstomus klausimus tėvų komiteto susirinkimuose.
 • Teikti siūlymus gimnazijos direktorei, klasių auklėtojams, mokytojams.
 • Susipažinti su gimnazijos vidaus darbo taisyklėmis.
 • Spręsti kitus gimnazijos veiklos klausimus.

Žemynos gimnazija yra mokymo ir švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį  išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokytis  agal realinį ir humanitarinį profilius.