Ugdymo organizavimas

VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo organizavimas  I–IV gimnazijos klasėse:

2020–2021 mokslo metai. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Mokslo metų pabaiga – IV klasių mokiniams – 2021 m. gegužės 23 d., I-III klasių mokiniams – 2021 m. birželio 20 d.

I pusmetis 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., II pusmetis – 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. birželio 20 d. (IV klasių mokiniams – 2021 m. gegužės 23 d.).

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 06 d. – balandžio 09 d.
Vasaros atostogos I-III klasių mokiniams 2021 m. birželio 21 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja  savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, gimnazijos mokiniai į mokyklą gali nevykti. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-773 nauja redakcija) (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

Gimnazija, įgyvendinanti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, ugdymo procesą skirsto pusmečiais.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti I-II klasių mokiniams, skirta 518 pamokų  per 2 mokslo metus  ir  III-IV klasių mokiniams  – 840 pamokų per 2 mokslo metus.

Žemynos gimnazija yra mokymo ir švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį  išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokytis  agal realinį ir humanitarinį profilius.