Ugdymo organizavimas

Išrašas iš  „Vilniaus Žemynos gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  Ugdymo plano“, patvirtinto Vilniaus Žemynos gimnazijos direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V1-230

 MOKSLO METŲ TRUKMĖ

  1. Ugdymo organizavimas 2022 – 2023 mokslo metais I–IV gimnazijos klasėse:

11.1. mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos

11.2. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180,  IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos.

11.3. mokslo metų pabaiga – IV klasių mokiniams – 2023 m. gegužės 31., III klasių mokiniams – 2023 m. birželio 14 d., I-II klasių mokiniams – 2023 m. birželio 21 d. 

11.4. I pusmetis 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d., II pusmetis – 2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. birželio 21 d. (III klasių mokiniams– 2023 m. birželio 14 d., IV klasių mokiniams – 2023 m. gegužės 31 d.).

11.5. Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos III klasių mokiniams* 2023 m. birželio 15 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos I-II klasių mokiniams* 2023 m. birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d.

*Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos).

11.6. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

  1. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
  2. Gimnazija karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.) vadovaujasi „Vilniaus Žemynos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo mišriuoju būdu tvarkos aprašu“,  patvirtintu Vilniaus Žemynos gimnazijos direktoriaus 2021 m.  birželio  11 d. įsakymu Nr. V1-200 ir reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede.