Apie gimnaziją

Gimnazijos bendruomenės vertybės:

  • Bendrystė
  • Sąžiningumas
  • Atsakinga laisvė
  • Savarankiškumas
  • Siekis augti
  • Sveikata ir emocinė gerovė

Žemynos gimnazija yra mokymo ir švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį  išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokytis  pagal realinį ir humanitarinį profilius.

Gimnazija yra  išgryninta keturmetė dviejų pakopų ugdymo institucija. Jos struktūra: trečiasis ugdymo  koncentras – dviejų metų pagrindinė mokykla; ketvirtasis ugdymo turinio koncentras – dviejų  metų profilinį išsilavinimą teikianti vidurinė mokykla.

Gimnazija vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo  planais, universaliomis ir bendrosiomis programomis, valstybės nustatytu išsilavinimo  standartu. Gimnazija formuoja ugdymo turinį, atitinkantį pagrindines švietimo nuostatas,  individualius gimnazijos bendruomenės narių poreikius.

Gimnazija teikia neformalaus ugdymo paslaugas papildomo ugdymo užsiėmimų metu. Šios  valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – meniniams, kalbiniams,  sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams gebėjimams bei  tautiniams tapatumui ugdyti.