Švietimo įstaigų veikla nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.

Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz

Daugiau informacijos rasite čia https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese

Pakartojame aktualiausią informaciją apie švietimo įstaigų veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.: 

 • užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas bei visos dienos mokyklos grupių veikla− vykdomi ugdymo įstaigose, įprastu būdu laikantis visų saugumo reikalavimų (pradiniame ugdyme atostogos nuo š. m. spalio 26 d. iki spalio 30 d.);
 • ugdymas mokyklose, pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymoir pirminio profesinio mokymo programas, nurodytomis dienomis š. m. 2020 m. lapkričio 3−8 dienomis − vykdomas nuotoliniu būdu;
 • švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, rekomenduojama teikti nuotoliniu būdu (gali būti teikiama įprastu būdu laikantis visų saugumo priemonių, kai ugdymas vyksta ne nuotoliniu būdu);
 • specialiosioms mokyklomsšvietimo pagalba, kuri teikiama švietimo įstaigoje, nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d., gali būti teikiama įprastu ar nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į įvertinus mokinių poreikius ir ugdymo įstaigos galimybes;
 • neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.Atkreipiame dėmesį, kad neformaliojo vaikų švietimo stovyklos gali būti organizuojamos tik nuotoliniu būdu ar perkeliamos į kitą laiką. Įstaigos, kurios vykdo treniruotes, taip pat varžybas aukšto meistriškumo sportininkams (profesionaliai sportuojantiems asmenims), gali veiklą (išskyrus neformalųjį švietimą) organizuoti užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas) Tiek ŠMSM, tiek VESOC yra pasisakęs, kad organizacijos, kurių nuostatuose yra įrašytas tik neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas negali vykdyti veiklos šiuo laikotarpiu, nebent tai būtų vykdoma nuotoliniu būdu.
 • ikimokyklinio ugdymo įstaigose veikiantys būreliai(jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami;
 • bendrojo ugdymo įstaigose veikiantys būreliai1−4 klasių mokiniams (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali būti organizuojami;
 • stovyklos (nepriklausomai, kas jas organizuoja – mokykla ar privatūs asmenys) atostogų metu negalės būti rengiamos įprastu būdu, jas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu būdu. Tas pats galioja ir dienos stovykloms, mokinių ekskursijoms ir edukacinėms programoms, į kurias kviečiami skirtingų grupių, amžiaus vaikai.
 • dėl priemonių – Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje šiuo metu yra vykdomos vienkartinių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pirkimo procedūros, tačiau tai šiek tiek užtruks, todėl
 • įvertinę  Savivaldybės biudžeto likučius, siūlome įstaigoms likusias lėšas kvalifikacijoje ir medikamentuose perkelti į prekes (30 straipsnis), bei savarankiškai apsirūpinti bent minimaliais kiekiais dezinfekcinėmis ir apsaugos priemonėmis.  Prašymus dėl perkelimo siųskite el. paštu įstaigą kuruojančiam ekonomistui. Decentralizuotos įstaigos (kuruoja)  –  Eleonora Masalskaja, Centralizuotos (kuruoja)  – Ana Fedarovič.

Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl mokinių nemokamo maitinimo:

 1. Ar mokiniams gali būti teikiamas nemokamas maitinimas atostogų metu?

Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus mokyklų mokiniams neteikiamas. Priešmokyklinukams, lankantiems ugdymo įstaigą atostogų metu, nemokamas maitinimas ugdymo įstaigoje skiriamas įprasta tvarka.

 1. Ar gali būti skiriami maisto daviniai, kai mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu?

       Kai mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.

 1. Ar gali būti skirti maisto daviniai, kai mokinys yra izoliacijoje?

      Jei mokinys yra saviizoliacijoje ir ugdomas nuotoliniu būdu, už tą laikotarpį, išskyrus poilsio, švenčių ir atostogų dienas, gali būti išduodami maisto daviniai. Atkreipiame dėmesį, kad nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas ne tik nepasiturinčių   šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams bei pirmokams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl turi būti išsiaiškinama, ar šeimos pageidauja gauti maisto davinį.

       Primename, kad 2020 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1862 buvo patvirtintas Vaikų maitinimo tvarkos aprašo pakeitimas dėl Maisto davinių:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa991b00e1f011ea9342c1d4e2ff6ff6

Prašome įstaigų vadovų užtikrinti mokinių nemokamo maitinimo teikimo tęstinumą ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, kai mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Primename, kad ypatingai atostogų metu įstaigos turi dirbti maksimaliai nuotoliniu būdu, mokymai, susirinkimai ir kt. veikla turi vykti tik nuotoliniu būdu.

Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams, kuriems privaloma saviizoliacija, gali dirbti nuotoliniu būdu saviizoliacijos laikotarpiu, suderinus / informavus įstaigą kuruojančio padalinio vadovą 

 Klausimai/atsakymai iš ŠMSM puslapio https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-atsako-i-dazniausius-klausimus-del-svietimo-istaigu-darbo-nuo-pirmadienio

▪️Nuo kada iki kada neformalusis švietimas vyks nuotoliniu būdu?

Nuo spalio 26 iki lapkričio 8 d. neformalusis švietimas vyks nuotoliniu būdu. Jei to daryti neįmanoma dėl veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, tai neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma. Nuo lapkričio 9 d. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vėl galės būti teikiamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

▪️Ar galima organizuoti stovyklas per mokinių atostogas?

Saugant visų mūsų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą. Tad stovyklos negalės būti rengiamos įprastu būdu, jas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu. Tas pats galioja ir dienos stovykloms, mokinių ekskursijoms ir edukacinėms programoms, į kurias kviečiami skirtingų grupių, amžiaus vaikai.

▪️Ar stovyklų negalės organizuoti ir privatūs organizatoriai? Jeigu stovyklos negalės vykti, kas kompensuos nuostolius?

Tas pats galioja visiems stovyklų organizatoriams – nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. jos negalės vykti įprastu būdu, patariama jas nukelti į kitą laikotarpį arba vykdyti nuotoliniu būdu. Finansavimo lėšos bus skiriamos, atsižvelgiant į sudarytą lėšų skyrimo sutartį.

▪️Kas prižiūrės vaikus, jeigu buvo suplanuota per atostogas juos išleisti į stovyklą?

Tėvams reikėtų ieškoti kito sprendimo, kas galėtų prižiūrėti mažamečius vaikus tą savaitę. Išmokos už vaikų priežiūrą per mokinių atostogas nėra išmokamos.

▪️Ar pradinėje mokykloje galės vykti pailgintos dienos grupės?

Taip, jos galės vykti.

▪️Ar švietimo pagalba dvi savaites bus teikiama tik nuotoliniu?

Nebūtinai, tai yra rekomendacija, todėl gali būti teikiama ir įprastu būdu.

▪️Kokios nuostatos dėl neformalaus ugdymo suaugusiems?

Neformalus suaugusiųjų švietimas dvi savaites gali vykti tik nuotoliniu būdu.

▪️Ką apima neformalusis suaugusiųjų švietimas?

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, mokytojų švietimo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, valstybės institucijos, verslo įmonės, profesinės sąjungos, kt. Siūlomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: raštingumo; kalbų; matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines; asmenines, socialines ir mokymosi; pilietines; verslumo ir kt. Saviraiškos programos skirtos lavinti kūrybiškumą, gebėjimus, tai ir galimybė įsitraukti į savanorystės projektus. Tikslinės (užsakomosios) programos skirtos visuomenės švietimui strateginiais visuomenės ir valstybės raidos klausimais, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos, smurto prevencijos, energijos tausojimo, ekosistemų apsaugos ir kt.

▪️Jeigu savivaldybėje bus paskelbtas karantinas, ar pradinukai irgi mokysis nuotoliniu?

Pradinukų ugdymas organizuojamas įprastu kontaktiniu būdu ir vadinamojoje raudonojoje zonoje, nebent savivaldybė bus nusprendusi kitaip. 

▪️Kaip mokysis profesinio mokymo įstaigų mokiniai?

Nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. pirminio profesinio mokymo įstaigos dirbs tik nuotoliniu būdu. Įstaigoms, vykdančioms tęstinį profesinį mokymą, tai yra tik rekomendacija, švietimo teikėjas gali priimti kitokį sprendimą.

▪️Kokiu būdu dirbs aukštosios mokyklos?

Aukštojo mokslo studijų programas vykdyti nuotoliniu būdu yra tik rekomendacija, aukštosios mokyklos pačios gali nuspręsti kitaip.

▪️Kokie sprendimai numatomi nuo lapkričio 9 dienos?

Nuo lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų įprastu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kilus klausimų ar neaiškumų prašau kreipkitės į Aliną Kovalevskają arba Bendrojo ugdymo skyrių.