Priėmimas III gimnazijos klasė

 

 

Priimant mokinius į Vidurinio ugdymo pakopą, į III gimnazijos klasę, nebegalioja gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje principas. Galioja visa Savivaldybės teritorija.

Į gimnazijos III klasę mokiniai priimami konkurso tvarka pagal pasiekimus.

Pirmenybė teikiama Vilniaus Žemynos gimnazijos mokiniams, turintiems teigiamus I pusmečio įvertinimus, įvykdžiusiems Bandomosios sutarties sąlygas iki kovo 31 dienos ir priėmimo dieną turinčius visų dalykų teigiamus pažymių vidurkius, aktyviai dalyvaujantiems gimnazijos visuomeninėje veikloje, nepažeidusiems 14 metų ir vyresnių vaikų priėmimo į gimnaziją mokymosi sutarties, neturintiems drausminių nuobaudų, atsiskaičiusiems projektinę ir socialinę veiklą.

Prašymai mokytis III gimnazijos klasėje priimami iki gegužės 21 dienos 119 kabinete.

Atsiskaitymo už socialinę ir projektinę veiklą pažymos, užpildytos atsiskaitymo formos pateikiamos klasės auklėtojui ir socialinei pedagogei Justinai Liaudanskytei iki gegužės 27 dienos.

 Vilniaus Žemynos gimnazijos mokinių priėmimas vyks 2020 metų gegužės 28 dieną 14.20 val. aktų salėje. (I etapas)

 Iš kitų mokyklų mokinių priėmimas į gimnazijos III klases vyks 2020 m. birželio mėn. 22-23 dienomis 10-13 val. aktų salėje, rugpjūčio 27-28 dienomis 9-14 val. 213 kabinete. Tuo pačiu metu vyks priėmimas ir mūsų gimnazijos mokinių, kurie bus įvykdę punkto 9.1. sąlygas (jei liks laisvų vietų (II etapas)). Esant didesniam mokinių skaičiui nei yra laisvų vietų, priėmimas vyks konkurso tvarka atsižvelgiant į mokymosi pasiekimų bendrą vidurkį.

 Mūsų gimnazijos mokiniams prašymų per e.sistemą teikti nereikia. Nepatekusiems per priėmimą į III gimnazijos klasę ir pretenduojantiems mokytis kitose mokyklose, prašymą pasirinkus kitą mokyklą reikia pateikti per e.sistemą remiantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-423.

 Priėmimo komisijai būtina pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą priimti į III gimnazijos klasę;
  2. individualų ugdymo planą;
  3. Pagrindinio ugdymo programos II dalies baigimo pažymėjimo patvirtintą kopiją arba pažymėjimą (originalą).
  4. pasirašytą mokymosi sutartį.

Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai, pirmenybė teikiama mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai (metiniai įvertinimų vidurkiai) buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Parengta pagal Vilniaus Žemynos gimnazijos mokinių priėmimo ir priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą, patvirtintą gimnazijos direktorės įsakymu.

Su gimnazijos taryba suderinta (protokolo Nr.2)