Ugdymo organizavimas

VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

Ugdymo organizavimas  I–IV gimnazijos klasėse:

2019 – 2020 mokslo metai. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Mokslo metų pabaiga – IV klasių mokiniams – 2020 m. gegužės 24 d., I-III klasių mokiniams – 2020 m. birželio 19 d.

I pusmetis 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 31 d., II pusmetis – 2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. birželio 19 d. (IV klasių mokiniams – 2018 m. gegužės 24).

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.
Vasaros atostogos I-III klasių mokiniams 2020 m. birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d.

 

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja  savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

Oro temperatūrai gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 25 °C ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti I – IV klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir gimnazijai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į gimnaziją gali nevykti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymas organizuojamas gimnazijos pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas I–IV gimnazijos klasių mokiniams. Gimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia gimnazijos aplinka.

Mokymosi patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), nustatytus mikroklimato reikalavimus.“

Gimnazija, įgyvendinanti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, ugdymo procesą skirsto pusmečiais. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti I-II klasių mokiniams, skirta 518 pamokų per 2 mokslo metus ir  III-IV klasių mokiniams  – 840 pamokų per 2 mokslo metus.