DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-2577/20 „Dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis“:

  1. n u s t a t a u, kad nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. visoms gimnazijos klasėms ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
  2. N u r o d a u, kad mokytojai vaizdo pamokas 1-4 kl. mokiniams veda pagal sudarytą vaizdo pamokų tvarkaraštį, o kitoms pamokoms pateikia užduotis.
  3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę skyriaus vedėjai Rasai Kazlauskienei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
l.e. direktoriaus pareigas Aldona Šventickienė

Įsakymas-Skaityti